Starostlivosť o seniorov s demenciou so systémom RITA24

MUDr. Nigina Malovíková, lekárka neurológia
MUDr. Nigina Malovíková, lekárka neurológia

Na celom svete je približne 36 miliónov ľudí postihnutých demenciou. Každý rok je identifikovaných celosvetovo zhruba 5 miliónov nových prípadov. Vzhľadom na pokračujúce starnutie populácie sa predpokladá, že počet bude každoročne stúpať. Ide o šiestu najčastejšiu príčinu úmrtí v ČR s priemernou dobou prežitia od stanovenia diagnózy medzi 4‑12 rokov. Medzi najznámejšie ochorenia patria Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, Pickova choroba, demencia s Lewyho telieskami alebo Huntingtonova choroba. Ak by sme mali vybrať chorobu, ktorá je najčastejšou príčinou demencie a stojí za 60‑70 percentami všetkých prípadov, potom ide o Alzheimerovu chorobu.

Čo je Alzheimerova choroba

Alzheimerova choroba je pomaly postupujúce ochorenie mozgu spôsobujúce poruchy pamäte, myslenia alebo správania. Ochorenie postihuje najčastejšie seniorov. U osôb starších ako 65 rokov vedie choroba k strate sebestačnosti a postupnej plnej závislosti chorého od opatrovateľov.

Ako spoznať Alzheimerovu chorobu

Prejavy choroby sú spočiatku mierne a najčastejšie ich rozpoznáte poruchami krátkodobej pamäte, pretože Alzheimerova choroba postihuje najprv štruktúry mozgu zodpovedné za učenie. Ľudia majú problémy s orientáciou v nedávnych udalostiach, strácajú predmety, horšie chápu koncept času a priestoru. V domácnosti nastupujú znaky dezorganizácie, občasné strácanie predmetov po dome alebo ťažkosti s rozoznávaním priateľov a rodiny. Mimo domova majú potom postihnutí problémy s orientáciou. Tieto skoré prejavy môžu byť sprevádzané zmenou osobnosti, poruchou nálad, agresivitou, bludmi a podozrievavosťou voči okoliu. Pretože osoby s týmto ochorením často nie sú, na rozdiel od okolia, schopné spoznať, že majú nejaký problém. Postupne sa znižuje schopnosť vykonávať zložitejšie úlohy aj každodenné aktivity. Nastupujú problémy s dodržiavaním osobnej hygieny, sebaobsluhy, sprevádzané neurologickými prejavmi charakteru zhoršenia reči, poruchami prehĺtania, nerovnováhou, poruchami chôdze, inkontinenciou až môžu byť chorí úplne pripútaní na lôžko a vyžadujú trvalú starostlivosť.

Ako sa liečiť s Alzheimerovou chorobou

Hoci mikroskopické mozgové zmeny vedúce k vzniku ochorenia sú dobre preskúmané a výskumu liečby sú venované nemalé prostriedky, vyliečenie v súčasnej dobe nie je možné. Existuje iba liečba, ktorá pomáha spomaliť príznaky choroby. Preto by každý, kto sa obáva, že sa u neho alebo jeho blízkych objavujú príznaky Alzehimerovej choroby, mal vyhľadať odbornú pomoc lekára. V ČR sa vyšetrovací proces skladá z pohovoru s neurológom a psychiatrom. Vyšetrenie mozgu magnetickou rezonanciou a vyšetrenie mozgového riečiska. Následného interného vyšetrenia a testov kognície. Chorí užívajú lieky zo skupín, ktoré pomáhajú prenosu nervových signálov zlepšujúcich pamäť alebo lieky na sprievodné ťažkosti pri poruchách spánku, nálad a úzkostí. Ďalšou nemenej dôležitou cestou liečby je sociálno‑právna a podporná pomoc. Chorí môžu využiť ambulancie na liečbu demencií. Existuje podporný systém neziskových združení, ktoré pomáhajú postihnutým aj rodinám. Tu sa pacienti a ich najbližší dozvedia o možnostiach nastavení terapie tak, aby bolo chorobu možné čo najdlhšie zvládať v domácom prostredí. Ak sa osoby dostanú do fázy, kedy je už domáca starostlivosť nezvládateľná, prichádza indikácia k umiestneniu pacienta do liečebne dlhodobo chorých alebo do špecializovaných Alzheimer centier.

Ako najlepšie pomôcť pacientom

Pacienti aj rodina sú najčastejšie stresovaní psychickými zmenami, ktorými je toto ochorenie sprevádzané. Človek nemôže prichádzajúce stavy ovplyvniť vôľou, preto sa snažíme obmedziť dráždenie vonkajšími vplyvmi, ako sú bolesť, teplo, chlad, hlad, hluk alebo aj pocity únavy. Musíme chápať, že človek nie je naschvál náladový. Najdôležitejšie je v tomto prípade pochopenie a odvedenie pozornosti ku kladnej emócii. Nastoľujeme bezpečné prostredie, pretože dezorientovaný pacient je vo veľkom strese, pokiaľ žije v nepokojnom vonkajšom prostredí. Podporujeme denné návyky a rutinu. S tým súvisí dlhodobá rehabilitačná liečba. Výcvik pamäte, každodenný nácvik sebestačnosti a sebaobsluhy. Výskum Alzheimerovej choroby je v popredí záujmu mnohých spoločností zaoberajúcich sa nielen medicínou, ale aj vývojom nových technologických inovácií. Za posledné desaťročie liečba predĺžila postihnutým život až o 5 rokov. Ide nielen o liečbu medikamentóznu, ale najmä podpornú liečbu opatrovateľskú a terapeutickú. Je kladený dôraz na čo najdlhšie zachovanie sebestačnosti, samostatnosti pacienta a čo najväčšie oddialenie nutnej trvalej asistencie ďalších osôb. Vyvíjajú sa teda systémy, ktoré monitorujú pohyb človeka v byte či dome, včas detekujú pád, odhalia vybočenie zo stereotypného správania pomocou matematického modelu. A dokážu blízkych rodinných príslušníkov včas upozorniť napríklad poslaním sms správy, emailu alebo webového dohľadu. Pomocné metódy technologické teraz nastupujú ako sľubní pomocníci k významnému zlepšeniu kvality života postihnutých, podporujú nezávislosť, znižujú stres a zmierňujú riziká úrazov a v neposlednom rade odbremeňujú opatrovateľov.